ศรีรัตนอารี พูลสิน, คงสง วรานนท์, ตู้ประกาย เสรีย์, and หาญพาณิชย์ บุญธรรม. “Building Inspection for Valuating on Office Buildings in Bangkok”. Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology 22, no. 2 (December 27, 2019): 71–80. Accessed August 14, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rusci/article/view/232513.