1.
อัชวรานนท์ ม, วงศ์วาสนา พ, อินทวงศ์ จ, นาเค จ, ช่วยสถิตย์ ธ, เจริญสิทธิ์กองคำ แ, มะประสิทธิ์ ว. The Effects of Mixed-feed Varieties on Deer Velvet Antler Production. rusci [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2022 Aug. 20];22(2):1-12. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rusci/article/view/232454