1.
ธนฐิติวราพงษ์ ร, แหวนเพชร น, ธำรงนาวาสวัสดิ์ ธ. Feeding Types of Fish in Seagrass Beds in Khung Kraben Bay Area, Chanthaburi Province. rusci [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2022 Aug. 14];22(2):53-60. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rusci/article/view/232491