1.
ศรีรัตนอารี พ, คงสง ว, ตู้ประกาย เ, หาญพาณิชย์ บ. Building Inspection for Valuating on Office Buildings in Bangkok. rusci [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2022 Aug. 14];22(2):71-80. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rusci/article/view/232513