1.
วงศ์วาสนา พ, อัชวรานนท์ ม. The Impacts of the Layout inside Standard Deer Paddock on Deer Behaviors . rusci [Internet]. 2020 Dec. 31 [cited 2022 Aug. 20];23(2):34-42. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rusci/article/view/248496