[1]
สินสมบูรณ์ทอง ส. 2017. การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านเคเอฟซีในเขตกรุงเทพมหานคร: A Study of Factors and Behaviors of Consumers Who Visit KFC Stores in Bangkok. Journal of Science Ladkrabang. 26, 2 (Dec. 2017), 43–58.