[1]
อระวีพร อ., ชื่นอารมณ์ โ., ฟกทรัพย ว. and เจิดจิตกุศล ส. 2017. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทดสอบซี การทดสอบที การทดสอบแบบสุ่ม และการทดสอบ แมนท์-วิทนี ยู สำหรับทดสอบค่าเฉลี่ยหรือค่ากลางของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน: An Efficiency Comparison of Z-Test, T-Test, the Randomization Test and Mann-Whitney U Test for Testing Two Independent Population Means or Medians. Journal of Science Ladkrabang. 26, 2 (Dec. 2017), 73–88.