[1]
อระวีพร อ. 2012. การประมาณค่าตัวแบบการถดถอยแบบไร้พารามิเตอร์ด้วยชุดคำสั่ง SemiPar ในโปรแกรมอาร์. Journal of Science Ladkrabang. 21, 2 (Jul. 2012), 78–86.