(1)
สินสมบูรณ์ทอง ส. การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านเคเอฟซีในเขตกรุงเทพมหานคร: A Study of Factors and Behaviors of Consumers Who Visit KFC Stores in Bangkok. Kmitl_SciJ 2017, 26, 43-58.