(1)
อระวีพร อ.; ชื่นอารมณ์ โ.; ฟกทรัพย ว.; เจิดจิตกุศล ส. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทดสอบซี การทดสอบที การทดสอบแบบสุ่ม และการทดสอบ แมนท์-วิทนี ยู สำหรับทดสอบค่าเฉลี่ยหรือค่ากลางของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน: An Efficiency Comparison of Z-Test, T-Test, the Randomization Test and Mann-Whitney U Test for Testing Two Independent Population Means or Medians. Kmitl_SciJ 2017, 26, 73-88.