(1)
อระวีพร อ. การประมาณค่าตัวแบบการถดถอยแบบไร้พารามิเตอร์ด้วยชุดคำสั่ง SemiPar ในโปรแกรมอาร์. Kmitl_SciJ 2012, 21, 78-86.