สินสมบูรณ์ทอง ส. (2017). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายผลการเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง: An Efficiency Comparison Prediction of Learning on General Physics Course of Undergraduate Students, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. Journal of Science Ladkrabang, 26(2), 26–42. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/107559