อระวีพร อ. (2012). การประมาณค่าตัวแบบการถดถอยแบบไร้พารามิเตอร์ด้วยชุดคำสั่ง SemiPar ในโปรแกรมอาร์. Journal of Science Ladkrabang, 21(2), 78–86. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/19855