สินสมบูรณ์ทอง ส. (2015). การประยุกต์ใช้การทำเหมืองข้อมูลและการทดสอบไคสแควร์ในการยืมหนังสือเรียนของหอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. Journal of Science Ladkrabang, 23(2), 67–85. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/31508