สินสมบูรณ์ทอง ส. (2017). พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการ Bridge Program คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. Journal of Science Ladkrabang, 26(1), 1–16. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/91593