สินสมบูรณ์ทอง ส. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายผลการเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง: An Efficiency Comparison Prediction of Learning on General Physics Course of Undergraduate Students, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. Journal of Science Ladkrabang, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 26–42, 2017. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/107559. Acesso em: 5 dec. 2022.