สินสมบูรณ์ทอง ส. การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านเคเอฟซีในเขตกรุงเทพมหานคร: A Study of Factors and Behaviors of Consumers Who Visit KFC Stores in Bangkok. Journal of Science Ladkrabang, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 43–58, 2017. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/107561. Acesso em: 4 feb. 2023.