วรจันทร์ บ.; สินสมบูรณ์ทอง ส. การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติภายใต้การแจกแจงทวินามลบ. Journal of Science Ladkrabang, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 36–53, 2012. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/19836. Acesso em: 28 jan. 2023.