อระวีพร อ. การประมาณค่าตัวแบบการถดถอยแบบไร้พารามิเตอร์ด้วยชุดคำสั่ง SemiPar ในโปรแกรมอาร์. Journal of Science Ladkrabang, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 78–86, 2012. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/19855. Acesso em: 5 dec. 2022.