สินสมบูรณ์ทอง ส. การประยุกต์ใช้การทำเหมืองข้อมูลและการทดสอบไคสแควร์ในการยืมหนังสือเรียนของหอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. Journal of Science Ladkrabang, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 67–85, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/31508. Acesso em: 7 oct. 2022.