สินสมบูรณ์ทอง ส. พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการ Bridge Program คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. Journal of Science Ladkrabang, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 1–16, 2017. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/91593. Acesso em: 26 sep. 2022.