สินสมบูรณ์ทอง สายชล. 2017. “การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านเคเอฟซีในเขตกรุงเทพมหานคร: A Study of Factors and Behaviors of Consumers Who Visit KFC Stores in Bangkok”. Journal of Science Ladkrabang 26 (2):43-58. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/107561.