อระวีพร อัชฌา, ชื่นอารมณ์ โชติรส, ฟกทรัพย วาสินี, and เจิดจิตกุศล สุปวีณ. 2017. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทดสอบซี การทดสอบที การทดสอบแบบสุ่ม และการทดสอบ แมนท์-วิทนี ยู สำหรับทดสอบค่าเฉลี่ยหรือค่ากลางของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน: An Efficiency Comparison of Z-Test, T-Test, the Randomization Test and Mann-Whitney U Test for Testing Two Independent Population Means or Medians”. Journal of Science Ladkrabang 26 (2):73-88. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/107563.