วรจันทร์ บุญญสิทธิ์, and สินสมบูรณ์ทอง สายชล. 2012. “การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติภายใต้การแจกแจงทวินามลบ”. Journal of Science Ladkrabang 21 (2):36-53. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/19836.