อระวีพร อัชฌา. 2012. “การประมาณค่าตัวแบบการถดถอยแบบไร้พารามิเตอร์ด้วยชุดคำสั่ง SemiPar ในโปรแกรมอาร์”. Journal of Science Ladkrabang 21 (2):78-86. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/19855.