สินสมบูรณ์ทอง สายชล. 2015. “การประยุกต์ใช้การทำเหมืองข้อมูลและการทดสอบไคสแควร์ในการยืมหนังสือเรียนของหอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”. Journal of Science Ladkrabang 23 (2):67-85. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/31508.