สินสมบูรณ์ทอง สายชล. 2017. “พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการ Bridge Program คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”. Journal of Science Ladkrabang 26 (1):1-16. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/91593.