สินสมบูรณ์ทอง ส. (2017) “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายผลการเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง: An Efficiency Comparison Prediction of Learning on General Physics Course of Undergraduate Students, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang”, Journal of Science Ladkrabang, 26(2), pp. 26–42. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/107559 (Accessed: 5 December 2022).