สินสมบูรณ์ทอง ส. (2017) “การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านเคเอฟซีในเขตกรุงเทพมหานคร: A Study of Factors and Behaviors of Consumers Who Visit KFC Stores in Bangkok”, Journal of Science Ladkrabang, 26(2), pp. 43–58. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/107561 (Accessed: 29 January 2023).