อระวีพร อ., ชื่นอารมณ์ โ., ฟกทรัพย ว. and เจิดจิตกุศล ส. (2017) “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทดสอบซี การทดสอบที การทดสอบแบบสุ่ม และการทดสอบ แมนท์-วิทนี ยู สำหรับทดสอบค่าเฉลี่ยหรือค่ากลางของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน: An Efficiency Comparison of Z-Test, T-Test, the Randomization Test and Mann-Whitney U Test for Testing Two Independent Population Means or Medians”, Journal of Science Ladkrabang, 26(2), pp. 73–88. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/107563 (Accessed: 28 January 2023).