วรจันทร์ บ. and สินสมบูรณ์ทอง ส. (2012) “การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติภายใต้การแจกแจงทวินามลบ”, Journal of Science Ladkrabang, 21(2), pp. 36–53. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/19836 (Accessed: 28 January 2023).