อระวีพร อ. (2012) “การประมาณค่าตัวแบบการถดถอยแบบไร้พารามิเตอร์ด้วยชุดคำสั่ง SemiPar ในโปรแกรมอาร์”, Journal of Science Ladkrabang, 21(2), pp. 78–86. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/19855 (Accessed: 5 December 2022).