สินสมบูรณ์ทอง ส. (2015) “การประยุกต์ใช้การทำเหมืองข้อมูลและการทดสอบไคสแควร์ในการยืมหนังสือเรียนของหอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”, Journal of Science Ladkrabang, 23(2), pp. 67–85. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/31508 (Accessed: 26 September 2022).