สินสมบูรณ์ทอง ส. (2017) “พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการ Bridge Program คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”, Journal of Science Ladkrabang, 26(1), pp. 1–16. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/91593 (Accessed: 26 September 2022).