[1]
สินสมบูรณ์ทอง ส., “การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านเคเอฟซีในเขตกรุงเทพมหานคร: A Study of Factors and Behaviors of Consumers Who Visit KFC Stores in Bangkok”, Kmitl_SciJ, vol. 26, no. 2, pp. 43–58, Dec. 2017.