[1]
อระวีพร อ., ชื่นอารมณ์ โ., ฟกทรัพย ว., and เจิดจิตกุศล ส., “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทดสอบซี การทดสอบที การทดสอบแบบสุ่ม และการทดสอบ แมนท์-วิทนี ยู สำหรับทดสอบค่าเฉลี่ยหรือค่ากลางของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน: An Efficiency Comparison of Z-Test, T-Test, the Randomization Test and Mann-Whitney U Test for Testing Two Independent Population Means or Medians”, Kmitl_SciJ, vol. 26, no. 2, pp. 73–88, Dec. 2017.