[1]
วรจันทร์ บ. and สินสมบูรณ์ทอง ส., “การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติภายใต้การแจกแจงทวินามลบ”, Kmitl_SciJ, vol. 21, no. 2, pp. 36–53, Jul. 2012.