[1]
อระวีพร อ., “การประมาณค่าตัวแบบการถดถอยแบบไร้พารามิเตอร์ด้วยชุดคำสั่ง SemiPar ในโปรแกรมอาร์”, Kmitl_SciJ, vol. 21, no. 2, pp. 78–86, Jul. 2012.