[1]
สินสมบูรณ์ทอง ส., “การประยุกต์ใช้การทำเหมืองข้อมูลและการทดสอบไคสแควร์ในการยืมหนังสือเรียนของหอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”, Kmitl_SciJ, vol. 23, no. 2, pp. 67–85, Feb. 2015.