[1]
สินสมบูรณ์ทอง ส., “พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการ Bridge Program คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”, Kmitl_SciJ, vol. 26, no. 1, pp. 1–16, Jul. 2017.