สินสมบูรณ์ทอง ส. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายผลการเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง: An Efficiency Comparison Prediction of Learning on General Physics Course of Undergraduate Students, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang”. Journal of Science Ladkrabang, vol. 26, no. 2, Dec. 2017, pp. 26-42, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/107559.