อระวีพร อ. “การประมาณค่าตัวแบบการถดถอยแบบไร้พารามิเตอร์ด้วยชุดคำสั่ง SemiPar ในโปรแกรมอาร์”. Journal of Science Ladkrabang, vol. 21, no. 2, July 2012, pp. 78-86, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/19855.