สินสมบูรณ์ทอง ส. “การประยุกต์ใช้การทำเหมืองข้อมูลและการทดสอบไคสแควร์ในการยืมหนังสือเรียนของหอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”. Journal of Science Ladkrabang, vol. 23, no. 2, Feb. 2015, pp. 67-85, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/31508.