สินสมบูรณ์ทอง ส. “พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการ Bridge Program คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”. Journal of Science Ladkrabang, vol. 26, no. 1, July 2017, pp. 1-16, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/91593.