สินสมบูรณ์ทอง สายชล. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายผลการเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง: An Efficiency Comparison Prediction of Learning on General Physics Course of Undergraduate Students, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang”. Journal of Science Ladkrabang 26, no. 2 (December 29, 2017): 26–42. Accessed December 6, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/107559.