สินสมบูรณ์ทอง สายชล. “การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านเคเอฟซีในเขตกรุงเทพมหานคร: A Study of Factors and Behaviors of Consumers Who Visit KFC Stores in Bangkok”. Journal of Science Ladkrabang 26, no. 2 (December 29, 2017): 43–58. Accessed February 4, 2023. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/107561.