วรจันทร์ บุญญสิทธิ์, and สินสมบูรณ์ทอง สายชล. “การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติภายใต้การแจกแจงทวินามลบ”. Journal of Science Ladkrabang 21, no. 2 (July 1, 2012): 36–53. Accessed January 28, 2023. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/19836.