อระวีพร อัชฌา. “การประมาณค่าตัวแบบการถดถอยแบบไร้พารามิเตอร์ด้วยชุดคำสั่ง SemiPar ในโปรแกรมอาร์”. Journal of Science Ladkrabang 21, no. 2 (July 1, 2012): 78–86. Accessed December 5, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/19855.