สินสมบูรณ์ทอง สายชล. “การประยุกต์ใช้การทำเหมืองข้อมูลและการทดสอบไคสแควร์ในการยืมหนังสือเรียนของหอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”. Journal of Science Ladkrabang 23, no. 2 (February 26, 2015): 67–85. Accessed September 26, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/31508.