สินสมบูรณ์ทอง สายชล. “พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการ Bridge Program คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”. Journal of Science Ladkrabang 26, no. 1 (July 3, 2017): 1–16. Accessed September 26, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/91593.